ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
โครงการเพื่อพี่น้องชาวสงขลา
ระบบรถไฟรางเดี่ยว (Monorail)

 

แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวที่มีศักยภาพ

 

มีจุดเริ่มต้นที่คลองหวะ สิ้นสุดที่สถานีรถตู้ ระยะทางประมาณ 12.54 กิโลเมตร แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยวชนิดคร่อมทางวิ่งจะไปตามถนนกาญจนวนิชและถนนเพชรเกษมที่มีเขตทาง 30 , 40 และ 60 เมตร ตามลำดับ ทั้งนี้ จะมีสถานีทั้งสิ้น 12 สถานี ได้จัดเตรียมพื้นที่อาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ อาคารโรงจอด และซ่อมบำรุง รวมถึงพื้นที่จุดเชื่อมต่อการเดินทางไว้เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก

 

ความเป็นมาของโครงการ

     จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นหัวเมืองหลักที่สำคัญของภาคใต้ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง) ของประเทศ

     ปัจจุบันเมืองหาดใหญ่กำลังประสบปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมากผลการศึกษาการจัดทำระบบขนส่งมวลชนเมืองหาดใหญ่และเชื่อมโยงเมืองสงขลาที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาจราจรในเมืองหาดใหญ่ คือ การขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเป็นการป้องกันปัญหาจราจรในตัวเมืองหาดใหญ่ได้ในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินการศึกษาโครงการเพื่อพัฒนาระบบขนส่งโดยระบบรางในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง การดำเนินการและพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) เพื่อรองรับการเดินทางในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่อง

2. เพื่อออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Engineering and Architectural Design) ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail)

3. จัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะสำหรับการจ้างออกแบบและก่อสร้าง

4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

 

รูปก่อนดำเนินการ
วิดีโอ