ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
โครงการเพื่อพี่น้องชาวสงขลา
ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

โครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ความเป็นมาของโครงการ

ในจังหวัดสงขลามีจำนวนผู้สูลอายุทั้งหมด 159,060 คนคิดเป็น 11% ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นชาย 71,082 คน หญิง 87,978 คน

วิเคราะห์การคาดการณ์ประชากรผู้สูงอายุไทย

ปี พ.ศ.      2553         2558         2563         2583    
จำนวนผู้สูงอายุ 154,061 215,767 259,598 436,011

ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 - 2583 เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.8 เท่า

ในปี พ.ศ. 2558 - 2563 ทุกๆ 5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ของประชากรทั้งหมด

ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ภายใน 30 ปี

วัตถุปรสงค์

1. เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุแบบครบวงจร

2. เป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถลดปัญหาสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ    รวม 400 ล้านบาท

Site Location 

อบจ.สงขลา ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ จากธนารักษ์พื้นที่สงขลา เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

โครงการ ประกอบด้วย 

    - ส่วนอาคารพักพิเศษ

    - ส่วนอาคารสำนักงานบริหาร ศูนย์ฝึกอบรม หอประชุม

    - ส่วนอาคารฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ

    - ส่วนศูนย์บริบาลและส่วนดูแลผู้สูงอายุตอนกลางวัน

    - ส่วนอาคารสนับสนุนและห้องพัก

กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

    - กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการพักฟื้นจากการเจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาดูแลโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

    - การให้บริการและฟื้นฟูสภาพโดยจัดหากิจกรรมทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม และนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

    - กลุ่มต้องการการดูแลระยะสั้นทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการกลับสู่ชุมชน

    - กลุ่มการบำบัดฟื้นฟูสภาพ เป็นบริการที่ช่วยบำบัดฟื้นฟูสภาพการทำงานของร่างกายสำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี

โครงสร้างการบริหารโครงการ

    ผู้บริหารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้นตรงกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้การควบคุมกำกับของคณะกรรมการ และแบ่งสายงานบังคับบัญชาในลักษณะกลุ่มงาน

รูปก่อนดำเนินการ
วิดีโอ