ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
การประชุมสภา อบจ.สงขลา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
20 กันยายน 2561

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4 เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และญัตติอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด