ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
การประชุมสภา อบจ.สงขลา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2560
10 พฤศจิกายน 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และญัตติอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ชั้น ๔)