ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
การประชุมสภา อบจ.สงขลา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
14 กันยายน 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และญัตติอื่น ๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา