ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัด อบจ.สงขลา

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561  เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามงาน โครงการต่างๆของแต่ละกองใน อบจ.สงขลา อาทิ งานด้านศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรม ความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนด่านพรมแดน และความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์คมนาคมขนส่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งพิจารณาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และนิทรรศการยางพารา ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิเชียรคีรี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา