ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ EMS SONGKHLA สู่การพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0

25 ธันวาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ EMS SONGKHLA สู่การพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลีการ์เด้นส์หาดใหญ่ พร้อมด้วยนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา เข้าร่วม โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี เทศบาลนครสงขลา เทศบาลตำบลท่าช้าง อบต.คลองเปี๊ยะ อบต.ท่าข้าม มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี มูลนิธิพะตงเทิดธรรม ร่วมเป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้บริหาร อปท. มูลนิธิ เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ กู้ภัยรวมถึงหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมประชุม โดย การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด เป็นช่องทางสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและนำความรู้ใหม่ๆ เผยสู่เวทีสาธารณะ รวมถึงให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้าร่วมประชุม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงเป็นเวทีสำหรับยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานและบุคลากรที่ประกอบคุณงามความดี และมีผลงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น รวมถึงองค์กรเครือข่ายภาครัฐ เอกชนที่มีส่วนร่วมในการมีส่งเสริมและสนับสนุนระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น