ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมติวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนร.

24 ธันวาคม 2560 (09.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา กิจกรรมติวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา คณะกรรมการจัดโครงการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนเอกชน ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 33 โรงเรียนจำนวน 750 คนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อสอนเสริมเติมความรู้ ในวิชาหลักที่สำคัญแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิชาสังคม ศาสนาและ วัฒนธรรม เพื่อการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ประจำปี 2560 และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6