ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณท์ การจัดสรรรายได้ให้อปท.

31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณท์ การจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งระบบ ณ สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล