ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
หนังสือราชการ
ประกาศ ใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าด้วยการจัดการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560