ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ จังหวัดสงขลา