ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 25 ชุด