ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในงานจ้างซ่อมแพขนานยนต์ ลำ อบจ.9