ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ราคากลาง
ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างดำเนินการด้านสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561)