ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายก อบจ.สงขลา
นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม
รองนายก อบจ.สงขลา
นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม
รองนายก อบจ.สงขลา
นายธนกร จันทร์สว่าง
รองนายก อบจ.สงขลา
นายสุวิทย์ จิตบรรจง
เลขานุการนายก อบจ.สงขลา
นายร่อเหตุ รักหมัด
เลขานุการนายก อบจ.สงขลา
นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์
ทที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา
พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์
ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา
นายปิยะ อุ่นแดง
ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา