ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นโยบาย

คำแถลงนโยบาย

ของ นายนิพนธ์  บุญญามณี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

----------------------------------------------------

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

     กระผม  นายนิพนธ์  บุญญามณี   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ขออนุญาต

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่มีเกียรติทุกท่าน  กระผมขอแถลงนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต่อสภานี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป

     ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เคารพ กระผมในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตจังหวัดสงขลาเลือกให้มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแห่งนี้  กระผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาจังหวัดสงขลาเพื่อนำสงขลาไปสู่การเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ และเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ตลอดทั้งเป็นประตูสู่อาเซียนให้จงได้ โดยในการดำเนินการดังกล่าวกระผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยราชการ  องค์กรภาคเอกชน  องค์กรประชาชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

    ด้วยศักยภาพของเมืองสงขลาที่หลากหลาย  กระผมมีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำให้เมืองสงขลาพัฒนาอย่างมีทิศทางและเต็มศักยภาพที่มีอยู่ด้วยการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายที่สอดคล้องกับศักยภาพของเมืองเพื่อพัฒนาสงขลาให้เป็น  พิมพ์เขียวของประเทศไทยเมืองต้นแบบของการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศพลิกโฉมเมืองสงขลาโดยแบ่งเป็นกลุ่มพัฒนาตามสภาพศักยภาพของพื้นที่เมืองสงขลา

     กลุ่มที่หนึ่ง  เมืองชายแดน  ประกอบด้วยอำเภอสะเดา   อำเภอนาทวี  อำเภอสะบ้าย้อย  พัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นเมืองการค้าชายแดนประตูสู่อาเซียน  โดยการพัฒนาระบบคมนาคม

ไปยัง 4 ด่านหลักที่นำเข้าและส่งออกสินค้ามูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาทต่อปี  นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละปีนับล้านคน

     กลุ่มที่สอง กลุ่มใจกลาง ประกอบด้วย  อำเภอหาดใหญ่  อำเภอคลองหอยโข่ง  และอำเภอเมืองสงขลา  จะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวคมนาคม การปกครองและการศึกษาเพื่อให้เป็นจุดกระจายความเจริญของภาคใต้  รองรับกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเติบโตมั่งคั่งของเศรษฐกิจในอนาคต

     กลุ่มที่สาม  พื้นที่ โหนด  นา   เล  ประกอบด้วยอำเภอสิงหนคร  อำเภอสทิงพระ  อำเภอระโนด  อำเภอกระแสสินธุ์  อำเภอรัตภูมิ  อำเภอบางกล่ำ  และอำเภอควนเนียง  โดยจะมุ่งส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพสูง  เพื่อเป็นครัวของสงขลาและพื้นที่ความมั่นคงด้านอาหารทั้งบนบกและในทะเล  และจัดการฟื้นฟูวิถีชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ของจังหวัด  รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ

     กลุ่มที่สี่ พื้นที่พลังงาน  ท่าเรือน้ำลึกและอุตสาหกรรมประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอนาหม่อม  อำเภอเทพา  จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการขนส่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าตามโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทย  หรือ Land  Bridge  รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งพลังงานและศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า  Logistics  Hub เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

     ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เคารพ   เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดสงขลาเป็นไปในแนวทางที่กล่าวข้างต้น กระผมขออนุญาตนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้

 

วิสัยทัศน์

นำสงขลาสู่การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและการกีฬาของภาคใต้  รวมทั้งสร้างสังคมให้เป็นสุข  เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นประตูสู่อาเซียน

 

นโยบายการพัฒนา

1.นโยบายเร่งด่วน

2.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม

3.นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว

4.นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

5.นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน

6.นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

7.นโยบายด้านการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและการจราจร

8.นโยบายด้านพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ

10.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ดาวน์โหลดข้อมูลนโยบายการพัฒนา